Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3338478
od 23 czerwca 2005
Ogłoszenia » Decyzje Wersja do druku

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

  BD.7331-11/CP//07 

                                                                                   

        Kowal, dnia 19.03.2007r.

 

DECYZJA

o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4 ust.2 pkt 1, art. 50 ust. 4, art. 51 ust.1, pkt 2; art. 53 ust.1,3 i 4, art.54 oraz art. 56 i art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami),zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz.1588), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164,poz. 1589) oraz art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

-po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.02.2007r. Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu, ul. Zamkowa 3, 87-820 Kowal w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie istniejącego budynku garażu wozu bojowego usytuowanego w granicy z działką nr 889/4 na terenie nieruchomości oznaczonych nr 890/2 i 890/5 położonych przy drodze gminnej - K. Wielkiego (dz. nr 1564) i gminnej drodze wewnętrznej przy Dworcu PKS (dz. nr 890/6) w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal,-

 

- i po uzgodnieniu wg art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stosownie do właściwych punktów:

 

1)       odnośnie pkt 9 – z Burmistrzem Miasta Kowal (w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego) – nie wymaga uzgodnienia, ponieważ decyzję ostateczną wydaje zarządca drogi gminnej – Burmistrz Miasta w Kowalu,

 

2)       odnośnie pkt 2 – z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu - Delegatura we Włocławku (w odniesieniu do obszarów objętych ochroną konserwatorską) postanowienie nr WUOZ/W.UAB-379/2007 z dnia 13.03.2007,

 

3)  odnośnie pkt 10 - nie wymaga uzgodnień, ponieważ jest zadaniem o znaczeniu lokalnym, a zamierzenie inwestycyjne zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który utracił moc na podstawie art. 67, o którym mowa w art. 88 ust.1 ustawy, przytoczonej na wstępie niniejszej decyzji, położone jest w obszarze, który nie jest przeznaczony pod realizacje zadań rządowych i samorządowych.

 

            -oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii wg przepisów odrębnych: nie wymaga dodatkowego

             opiniowania.

 

ustalam

warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

rozbudowę istniejącego budynku garażu wozu bojowego usytuowanego w granicy z działką nr 889/4 na terenie nieruchomości oznaczonych nr 890/2 i 890/5 położonych przy drodze gminnej - K. Wielkiego (dz. nr 1564) i gminnej drodze wewnętrznej przy Dworcu PKS (dz. nr 890/6) w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal,

 

stanowiącym w zrozumieniu przepisów art. 2, pkt 5 przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – inwestycji celu publicznego

.

1. Klasyfikacja zamierzenia inwestycyjnego i jego sąsiedztwa:

1.1. rodzaj zabudowy: zabudowa usługowa;

1.2. funkcja i sposób zagospodarowania terenu:

- działki nr 890/2 i 890/5 położone są przy dwóch drogach gminnych: ul. Kazimierza Wielkiego (dz. nr 1564) oraz drodze przy Dworcu PKS (dz. nr 890/6) w obrębie miasta Kowal;

- teren działki nr 890/2 zabudowany jest budynkiem świetlicy OSP, salą kameralną garażem dwustanowiskowym wozu bojowego i budynkiem socjalnym.

- budynek garażu wozu bojowego usytuowany jest przy granicy działki sąsiedniej nr 889/4,

- działka wyposażona jest w niezbędną infrastrukturę techniczną,

- planowana inwestycja polega na rozbudowie istniejącego budynku garażu wozu bojowego Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu.

2. Warunki wynikające ze szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych i szczególnych:

2.1. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania przestrzennego:

2.1.1. działki nr 890/2 i 890/5 wskazane przez inwestora położone są w obszarze, który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowal;

2.1.2. projektowane zamierzenie inwestycyjne, układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne winny być zaprojektowane i wykonane w sposób uwzględniający usytuowanie budowli i odnoszących się do nich przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz przepisów odrębnych;

- planowaną inwestycję należy projektować w granicach określonych liniami rozgraniczającymi teren inwestycji na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;

2.2. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego- parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

2.2.1. dla terenów, na których jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjonalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zaprojektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art. 5 (przytoczonego niżej prawa), zrealizować je przed oddaniem tych obiektów (zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospodarowania we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres istnienia obiektów budowlanych - art. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane – (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118),

2.2.2. należy uwzględnić wymagania ładu przestrzennego, kształtując przestrzeń w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne -art. 1, ust. 2 pkt 1 i art. 2, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

2.2.3. wymagania szczególne w oparciu o przepisy § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

- planowane zamierzenie inwestycyjne na terenie działek nr 890/2 i nr 890/5 należy lokalizować w sposób zapewniający warunki usytuowania, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);

- linia zabudowy: od strony drogi gminnej przy Dworcu PKS – w odległości 3,0m od linii rozgraniczającej teren działki- jako linię maksymalną nieprzekraczalną, od strony ul. Kazimierza Wielkiego (dz. nr 1564) w odległości 23,0m od linii rozgraniczającej drogę jako linię maksymalna nieprzekraczalną,

- forma architektoniczna budynku: planowany budynek garażu projektować jako parterowy z poddaszem użytkowym przeznaczonym na szatnię dla kierowcy,

- wymiary dobudowy: około 11,0 x 7,0mb, kubatura – 331,0m3,

- geometria dachu: dach wielospadowy o wysokości w kalenicy ok. 5,4mb i wysokości do okapu od terenu ok. 3,2mb;

- planowany budynek formą architektoniczną winien być zbliżony do budynków zlokalizowanych na przedmiotowej działce,

- z uwagi na planowane usytuowanie dobudowy budynku garażu przy granicy działki sąsiedniej nr 889/4, przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę, Inwestor winien za pośrednictwem organu ( Starostwo Powiatowe we Włocławku) wystąpić z wnioskiem do Ministra Infrastruktury w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118),

2.3. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi:

2.3.1. przedmiotową inwestycję należy projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących: bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród (spełnienie warunków zawartych w art. 5 ustawy wymienionej w pkt 2.2.1);

2.3.2. inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, bowiem nie jest ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.);

2.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

- planowana inwestycja - zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dnia 26.06.2006r. znak WUOZ/W.UAB - 894/2006 - zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego założenia urbanistycznego miasta Kowal, ujętej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowal” Uchwałą Rady Miasta Nr XII/85/2000 dnia 28 września 2000r.i chronionej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. B, art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na d zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

- ze stanowiska konserwatorskiego planowana inwestycja jest dopuszczalna przy zachowaniu poniższych warunków konserwatorskich:

1. planowaną rozbudowę formą, detalem wykończeniowym i kolorystyką należy dostosować do istniejącej historycznej architektury miejscowości poprzez:

a/ zachowanie parterowej zabudowy z użytkowym poddaszem, dachem wielospadowym,

b/ zastosowanie tradycyjnych materiałów budowlano – wykończeniowych,

2. w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów o statusie zabytku archeologicznego zawiadomić WUOZ w Toruniu – Delegaturę we Włocławku i udostępnić teren do przeprowadzenia inwestorskich badań archeologicznych,

3. po zaakceptowaniu ze stanowiska konserwatorskiego koncepcji architektonicznej przedmiotowej inwestycji, uzgodnienia projektu budowlanego planowanej inwestycji z WUOZ w Toruniu – Delegaturą we Włocławku, za pośrednictwem właściwego organu architektoniczno – budowlanego.

2.5. obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

2.5.1. w zakresie komunikacji:

- działka posiada dostęp do dróg publicznych gminnych: ul. Kazimierza Wielkiego (dz. nr 1564) i droga przy dworcu PKS (dz. nr 890/6) - istniejący zjazd publiczny na drogę gminną (dz. nr 1564) pozostaje bez zmian.

2.5.2. w zakresie infrastruktury technicznej:

- przy kanalizacji deszczowej należy wykonać montaż tłuszczownika, przez który zanieczyszczone wody opadowe odprowadzane będą do sieci miejskiej.

2.6. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

2.6.1. planowaną inwestycję oraz sposób zagospodarowania działki należy projektować z uwzględnieniem art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118) oraz przepisów szczególnych zapewniających ochronę interesów osób trzecich;

2.6.2. inwestycję należy projektować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze obiektów uzasadnionych interesów osób trzecich a w szczególności z zapewnieniem ochrony przed pozbawieniem: dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z energii elektrycznej, środków łączności i innych mediów;

2.6.3. do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

2.7. Informacja dotycząca klasyfikacji gruntu przeznaczonego na inwestycję:

- działka nr 890/2 wskazana przez inwestora położona jest według obszarze, który według Wypisu z rejestru gruntów określony jest jako: „ter. zabudowy mieszkalnej B-RIVb” i nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w myśl art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.);

2.8. Okres ważności decyzji:

- niniejsza decyzja ważna jest na czas nieokreślony;

2.9. Inne warunki i zalecenia:

-projekt budowlany winien być opracowany na aktualnej do celów projektowych mapie geodezyjnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118), przepisami wykonawczymi do tego prawa oraz powinien zawierać pozytywne opinie jednostek opiniujących i uzgadniających wymaganych przepisami szczególnymi dla tego rodzaju przedsięwzięcia.

3.Linie rozgraniczające teren inwestycji:

-linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej decyzji.

4.Inne: uwzględniając warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) została wykonana analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji – stanowiąca załącznik nr 2 i 2A do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzja została opracowana na wniosek inwestora Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu zgodnie z przedstawionym zamierzeniem inwestycyjnym na terenie działki nr 890/2 i 890/5 w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 ust. 717 z późn. zm.) przeanalizowano stan faktyczny i prawny lokalizacji inwestycji i sposób zagospodarowania działki inwestycyjnej z której wynika, że:

1. według analizy stanu faktycznego:

a/ działka nr 890/2 zabudowana jest budynkiem świetlicy OSP, salą kameralną garażem dwustanowiskowym wozu bojowego i budynkiem socjalnym – wszystkie budynki usytuowane są wzdłuż granicy działki sąsiedniej,

b/ teren działki  jw. posiada wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej;

c/ działka nr 890/5 powstała w wyniku podziału dokonanego decyzją Burmistrza Miasta Kowal Nr   BD.7331-40/CP/06 z dnia 24.10.2006r.    

d/ działki posiadają dostęp do dróg publicznych gminnych: ul. Kazimierza Wielkiego (dz. nr 1564) i droga przy Dworcu PKS (dz. nr 890/6) a istniejący zjazd publiczny na drogę gminną (dz. nr 1564) pozostaje bez zmian.

e/ istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu: przy kanalizacji deszczowej należy wykonać montaż tłuszczownika, przez który zanieczyszczone wody opadowe odprowadzane będą do sieci miejskiej.

2. według analizy stanu prawnego:

a/ teren objęty planowaną inwestycją położony jest w obszarze, który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miast Kowal, ani nie jest objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, skąd wynika możliwość wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego,

b/ obszar inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 890/2 i 890/5 obręb ewidencyjny miasta Kowal które wg wypisu z rejestru gruntów określone są jako „ter. zabudowy mieszkalnej B-RIVb” i nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w myśl art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.);

c/ inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, bowiem nie jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),

d/ planowana inwestycja - zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku z dnia 26.06.2006r. znak WUOZ/W.UAB - 894/2006 - zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej historycznego założenia urbanistycznego miasta Kowal, ujętej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowal” Uchwałą Rady Miasta Nr XII/85/2000 dnia 28 września 2000r.i chronionej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. B, art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na d zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

- ze stanowiska konserwatorskiego planowana inwestycja jest dopuszczalna przy zachowaniu poniższych warunków konserwatorskich:

1. planowaną rozbudowę formą, detalem wykończeniowym i kolorystyką należy dostosować do istniejącej historycznej architektury miejscowości poprzez:

a/ zachowanie parterowej zabudowy z użytkowym poddaszem, dachem wielospadowym,

b/ zastosowanie tradycyjnych materiałów budowlano – wykończeniowych,

2. w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych obiektów o statusie zabytku archeologicznego zawiadomić WUOZ w Toruniu – Delegaturę we Włocławku i udostępnić teren do przeprowadzenia inwestorskich badań archeologicznych,

3. po zaakceptowaniu ze stanowiska konserwatorskiego koncepcji architektonicznej przedmiotowej inwestycji, uzgodnienia projektu budowlanego planowanej inwestycji z WUOZ w Toruniu – Delegaturą we Włocławku, za pośrednictwem właściwego organu architektoniczno – budowlanego.

 

Z powyższej analizy wynika, że decyzja jest zgodna z przepisami szczególnymi i odrębnymi:

·         rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.- art. 12);

·         ustawą z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902- art. 23 ust. 1) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573), w zakresie potrzeby lub odstąpienia od sporządzania raportu oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego na środowisko - § 3 ust. 1;

·         ustawą z dnia 03 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( jedn.tekst Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm. – art. 7);

·         ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118.- art. 5 i 6);

·         ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 – art. 43 ust. 1),

·         ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

 

Decyzja może zostać wydana, ponieważ został spełniony warunek przepisu art. 61 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2003r. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.).

W orzeczeniu niniejszej decyzji zawarto warunek nakładający obowiązek projektowania planowanej inwestycji z uwzględnieniem art. 5 Prawa budowlanego i przepisów szczególnych. W tym pojęciu zawierają się również przepisy wykonawcze do tej ustawy. Spełnienie tych wymogów podlega badaniu w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Niniejsza decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego uzyskała stosowne uzgodnienia według          art. 53 ust. 4 ustawy jak na wstępie  niniejszej decyzji.

 

Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

1.       Udzielona decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich

2.       Niniejsza decyzja wygasa z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę przez innego wnioskodawcę, który wcześniej uzyskał prawo do terenu.

3.       Decyzja traci ważność w przypadku:

a.       gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę;

b.       gdy dla tego terenu zostanie sporządzony plan miejscowy o innych ustaleniach niż w wydanej decyzji.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Załączniki:

Nr 1 - mapa geodezyjna w skali 1:1000

Nr 2 i 2A - analiza stanu faktycznego i prawnego

 

Opracowała:

mgr inż. arch. Władysława Rekowska

Upr. Urb. nr 526/88;

OPIU Gdańsk Nr G-112/2002

 

Burmistrz Miasta

Eugeniusz Gołembiewski

 

Otrzymują :

  1. MOSP Kowal
  2. Izabela Iwańska
  3. Anna Sieniawska
  4. Marek Zalewski
  5. Karol Turek
  6. Zbigniew Chrobociński
  7. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
  8. Starostwo Powiatowe Włocławek
  9. a/a

 

Umioeszczono:

1.       Tablica informacyjna Urzędu Miasta Kowal

2.       Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kowal

Załączone dokumenty
  zał1 (979.3kB) pobierz    
  zał2 (1.1MB) pobierz    

Informację wytworzył: Paweł Lewandowski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Karol Bednarek, Data wprowadzenia: 2007-03-20 08:11:51, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2007-03-20 08:12:57, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3080