Wyszukaj:
Urząd Miasta w Kowalu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
Katalog firm nowe
  Informacje ogólne
•  Charakterystyka ogólna
•  Majątek miasta
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
•  Zastępca Burmistrza, Sekretarz
•  Skarbnik
  Jednostki Organizacyjne Miasta
•  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•  Miejska Biblioteka Publiczna
•  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kowalu
•  Przedszkole Miejskie w Kowalu
•  Inspektorat Edukacji i Sportu UM Kowal
•  Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi
•  Umowy w sprawach zamówień publicznych
•  Plan Zamówień Publicznych
•  Zamówienia poniżej 30 tys. euro
  Ogłoszenia
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
•  Wybory samorządowe 2018
•  Wybory do Sejmu i Senatu 2015
•  Referendum ogólnokrajowe 2015
•  Wybory na Prezydenta RP 2015
•  Wybory do Izby Rolniczej 2015
•  Wybory samorządowe 2014
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
•  Wybory parlamentarne 2011
•  Wybory na Prezydenta RP 2010
•  Wybory samorządowe 2010
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009r.
•  Wybory samorządowe 2006
•  Wyniki wyborów samorządowych 2006
•  Postanowienia
•  Obwieszczenia
•  Decyzje
•  Licytacje
•  Infromacje
•  Konkurs na realizację zadania publicznego
•  Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
•  Nabór do pracy
•  Nieodpłatna Pomoc Prawna
•  Informacje dotyczące danych osobowych
  Urząd Miasta
•  Struktura organizacyjna
•  Pracownicy Urzędu Miasta
  Podatki i opłaty lokalne
•  Podatki 2019
•  Podatki 2018
•  Opłaty lokalne za wodę, ścieki i nieczystości stałe od 2005 r.
•  Wykaz punktów sprzedaży alkoholu
•  Wykaz Podmiotów, które otrzymały zezwolenia jednorazowe
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Uchwały Rady Miasta
•  Zarządzenia Burmistrza
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju Miasta Kowal 2002-2020
•  Strategia Rozwoju Miasta Kowal 2016-2030
•  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGKiM
•  Finanse miasta
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Kowal 2016 2023
•  Regulaminy Obiektów Miejskich
•  Raport o stanie Gminy
  Załatwianie spraw
•  Dowody osobiste
•  Sprawy wojskowe
•  Działalność gospodarcza
•  Budownictwo
•  Gospodarka Nieruchomościami
•  Stan przyjmowanych i załatwianych spraw.
•  Druki do pobrania
  Ochrona Środowiska
•  Informacje o Środowisku
•  Plan gospodarki odpadami Miasta Kowal
•  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Kowal
•  wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodaro
•  Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
•  Informacje o azbeście
•  Azbest
•  Wnioski
•  Publiczne Informacje w sprawie środowiskowej PPHU Master Wojciech Wujkowski
•  Projekt założeń do planu zaopatrzenia miasta Kowal w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
•  Program Ochrony Środowiska
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2016-2020
•  Program EKOpiec
•  Efektywność energetyczna
  Gospodarka Odpadami
•  Gospodarka Odpadami
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kowal
•  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
  Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
•  Miejscowy Plan pomiędzy ul. Kołłątaja, Szkolna, Dobiegniewska
•  Miejscowy Plan - Osiedle na Górce
  Oświadczenia majątkowe
•  Pracownicy samorządowi
•  Radni
  Kontrole
•  Kontrole
  Informacje
•  Instrukcje obsługi
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Moje prawa w Urzędzie
  Informacje związane z Ochroną Danych Osobowych
•  Ochrona danych, klauzule informacyjne
  Posiedzenia Rady Miasta
•  Rada Miasta na żywo
•  Raporty z sesji Rady Miasta
Pomoc
Statystyki


3338537
od 23 czerwca 2005
Ogłoszenia » Decyzje Wersja do druku

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Kowal, dnia 11.12.2006r.

 

BOŚ.7625- 4/06

 

 

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4, art. 48ust. 1 i 2 pkt 1, art. 53 oraz art. 56 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902) oraz § 3 ust. 1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w związku z art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6 85-950 Bydgoszcz

 

orzekam

 

ustalić następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: remoncie istniejącej drogi krajowej Nr 1 na odcinku od km 257 + 700 do km 260 + 500 w Kowalu na działkach leżących w liniach rozgraniczających inwestycji nr nr 797/3, 1344, 1346, 1415, 665/1, 663/2, 664/1, 663/1, 150/1, 661/1, 660/1, 659/1, 658/1, 657/3, 657/4, 656/1, 655/1, 654/1, 653/1, 652/1, 651/1, 650/1, 649/1, 648/1, 629/1, 647/1, 646/1, 645/1, 642/1, 637/1, 641/1, 640/1, 639/1, 622/4, 154, 838/1, 695/1, 686/1, 685/1, 684/1, 683/1, 682/1, 681/1, 680/1, 679/1, 678/1, 677/1, 675/1, 674/1, 673/1, 667/1, 666/1, 479, 1051/1 i 248/1 oraz na działkach leżących w obszarze oddziaływania inwestycji nr nr 1343, 1345, 1341, 1347, 1348/2, 1348/1, 151, 665/2, 664/2, 663/3, 150/2, 662, 661/2, 660/2, 659/2, 658/2, 657/5, 657/6, 656/2, 655/2, 654/2, 653/2, 652/2, 651/2, 650/2, 649/2, 648/2, 627/1, 629/2, 647/2, 646/2, 645/2, 644, 642/2, 641/2, 637/3, 638, 640/2, 639/2, 577/4, 624/4, 624/3, 623/3, 622/2, 622/3, 1560/3, 741, 742/2, 742/1, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 1563/4, 785, 786, 787, 784, 788, 793, 794, 795, 796, 797/2, 820/1, 819/1, 820/2, 819/2, 821, 407/2, 834/8, 834/2, 834/7, 834/6, 834/1, 834/3, 834/5, 834/4, 835, 836, 837, 459/1, 459/5, 460, 461, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471/1, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480, 481, 482, 483, 484, 485/6, 485/9, 485/8, 485/7, 485/3, 485/1, 1055/3, 1055/2, 1051/1, 1054, 1052/1, 1046/8, 1053/1, 1051/3, 1051/2, 1052/2, 1046/9, 1046/1, 1050, 1053/3, 1052/3, 1046/5, 1049, 1048, 1044, 1046/4, 1043, 1042, 1041, 1015/1, 1014, 882/2, 882/6, 869/1, 868/3, 1561, 868/1, 867/2, 867/1, 866/2, 866/1, 865, 864, 845, 846/2, 846/1, 844/2, 844/1, 843/2, 843/1, 842, 841/11, 841/10, 841/9, 841/12, 841/5, 841/13, 840, 839, 841/6, 841/7, 838/8, 838/9, 838/6, 838/7, 838/5, 886/4, 886/1, 885/2, 885/1, 884, 883, 706, 979, 219, 695/3, 694, 693/1, 693/2, 693/3, 692, 691, 687, 686/2, 685/2, 684/2, 683/2, 232/2, 681/4, 680/3, 679/5, 679/4, 678/2, 677/2, 676, 675/2, 674/2, 673/2, 669, 668, 667/2, 666/2, 1444, 1443, 1442, 1426, 1425, 1424, 1423, 1422, 1420, 1419, 1418, 1417, 801/7, 233/6, 51/1, 233/3 oraz 682/2 w obrębie ewidencyjnym miasta Kowal.

 

 I. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1. Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na remoncie istniejącej drogi krajowej Nr 1 (ulica miejska) na odcinku od km 257 + 700 w rejonie skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego do km 260 + 500 i przewidziane jest po wybudowaniu obwodnicy, omijającej centrum miasta Kowala.

Długość remontowanej trasy wynosi 2800m. Powierzchnia terenu zawarta w liniach rozgraniczających wynosi 49 660m2 a projekt zakłada remont nawierzchni bitumicznej w wysokości ok. 27 690m2.

Planowana inwestycja położona jest w obszarze, który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kowal, na którą inwestor winien wnieść zgłoszenie o przedsięwzięciu do właściwego organu.

 

2. rodzaj realizowanego przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie wymianę jednej lub dwóch warstw bitumicznych a w miejscach szczególnie zniszczonych przewidziana będzie wymiana bądź wzmocnienie również warstw podbudowy. Zakłada się frezowanie warstw nawierzchni, likwidacja nierówności i kolein co poprawi komfort jazdy i spowoduje zminimalizowanie drgań wywołanych ruchem pojazdów.

Remont zakłada pozostawienie istniejących krawężników w ich obecnym położeniu a jeśli zajdzie konieczność, na niektórych odcinkach trasy wystąpi minimalna korekta wysokościowa. Na odcinkach chodnika o zniszczonej nawierzchni wykonanej z płyt betonowych planuje się budowę nowego chodnika lub zmianę jego nawierzchni na kostkę betonową wibroprasowaną.

Wymienione zostaną także zniszczone i nieszczelne komory kanalizacji deszczowej powodujące likwidację przecieków zanieczyszczonej wody deszczowej z jezdni bezpośrednio do gruntu.

Wraz z remontem zmieniona zostanie organizacja ruchu i oznakowanie pionowe uwzględniające zmiany spowodowane budową obwodnicy miasta Kowala.

 

II. warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

·         Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków i zwierząt. Nie ingeruje w istniejącą szatę roślinną a prace w pobliżu drzew winny być prowadzone ręcznie – nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

·         Remont prowadzony będzie odcinkami pomiędzy istniejącymi skrzyżowaniami w sposób jak najmniej uciążliwy dla ruchu pojazdów, umożliwiający przejazd dla wszystkich użytkowników drogi.

·         Ze względu na wykonywanie prac w zwartej, niskiej i często w złym stanie technicznym zabudowie, należy ograniczyć wpływ robót na te obiekty oraz ich mieszkańców.

·         Na etapie eksploatacji nie przewiduje się występowania ścieków socjalno-bytowych.

·         Inwestor w trakcie realizacji winien nadzorować i zabezpieczać ścieki technologiczne.

·         Wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymaganiami ochrony środowiska. Wytworzone odpady winny zostać w maksymalnym stopniu zagospodarowana ponownie, a jeśli z przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych i ekonomicznych, odpady winny być unieszkodliwione w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska,

 

III. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

 

1. Inwestycję należy projektować i budować zapewniając spełnienie wymagań dotyczących poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich.

2. W projekcie należy przyjąć technologię i urządzenia techniczne przyjazne środowisku a w szczególności ograniczające lub eliminujące ich wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć pełna inwentaryzację drzewostanu, występującego w obrębie planowanego przedsięwzięcia.

 

IV. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie dotyczy.

 

V. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

      - nie dotyczy.

 

VI. wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

- nie zachodzi potrzeba wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania, ponieważ dotrzymane będą standardy jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

 

VII. okres ważności decyzji:

- ważność decyzji określa się na okres dwóch lat licząc od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

 

Postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejącej drogi krajowej Nr 1 na odcinku od km 257+700 do km 260+500 w Kowalu.

 

Postępowanie administracyjne zostało wszczęte w dniu 09.05.2006r.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

W toku postępowania stwierdzono, że wnioskowana inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionym w § 3 ust. 1 pkt 56 przytoczonego w/w rozporządzenia.

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska Burmistrz Miasta Kowal wystąpił pismem z dnia 09.05.2006r. znak OŚ.7632-3/97/06 do Starosty Powiatu Włocławskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku o wyrażenie opinii w przedmiocie potrzeby sporządzenia raportu i określenia jego zakresu.

Organy te wydały postanowienia:

1.       Starosta Powiatu Włocławskiego – postanowienie z dnia 31.05.2006r. znak OŚB.7633-42/06, w którym uznał za niewymagalny obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

2.       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowienie z dnia 02.06.2006r. znak N.NZ-42-44-09/2959/2006, w którym zajął stanowisko o odstąpieniu konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) oraz uzyskanych opinii, Burmistrz Miasta Kowal wydał postanowienie znak OŚB.7632-3/R/06 z dnia 03.07.2006r. o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w związku z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.

Dane o tym postanowieniu zostało umieszczone w publicznie dostępnych miejscach: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w publicznej sieci telekomunikacyjnej przy wykorzystaniu elektronicznej bazy danych o dokumentach.

Wypełniając dyspozycje art. 48 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska przed wydaniem przedmiotowej decyzji zwrócono się do Starosty Powiatu Włocławskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem z dnia 09.10.2006r. OŚ.7632 -3/U/06 o uzgodnienie realizacji przedsięwzięcia.

Starosta Włocławski postanowieniem z dnia 27.10.2006r. nr OŚB.7633-42/1/06 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 03.11.2006r. znak N.NZ-42-44-09/5865/2006 uzgodnili swoje warunki dotyczące realizacji przedsięwzięcia.

Treść uzgodnień zawarta została w rozdziale II i III sentencji niniejszej decyzji.

 

W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące dokumenty:

- informacje o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,

- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Kowal,

- stanowiska organów uzgadniających,

 

      Planowane przedsięwzięcie położone jest w obszarze, który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kowal.

 

            Na podstawie zgromadzonych dokumentów stwierdzić należy, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia polegająca na remoncie istniejącej drogi krajowej Nr 1 na odcinku od km 257+700 do km 260+500 w Kowalu, nie pociągnie za sobą zagrożeń i znaczących oddziaływań na środowisko lecz przyniesie zmniejszenie negatywnego wpływu drogi na środowisko a także mieszkańców miasta Kowala..

 

W oparciu o art. 56 ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na realizacje inwestycji.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

       Pouczenie 

 

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 2-9 – art. 56 ust. 9;

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 46 ust. 4b.

3. Termin, o którym mowa w ust. 4b, może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, ul. Kilińskiego 2 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Hanna Karwowska

Insp. ds. budownictwa

UM Kowal

 

Załączniki:

- Charakterystyka przedsięwzięcia

 

 

Otrzymują:

 

  1. Starostwo Powiatowe we Włocławku
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku
  3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy
  4. „Kontrakt” Sp. z o. o Biuro Projektowo-Konsultingowe w Gdańsku
  5. tablica ogłoszeń Urzędu Miasta w Kowalu
  6. wykaz danych strony internetowej Urzędu Miasta
  7. a/a

 

 

 

Załącznik do decyzji

 

Nr BOŚ.7625 – 4/06 z dnia 11.12.2006r.

środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie istniejącej drogi krajowej Nr 1 na odcinku od km 257+700 do km 260+500 w Kowalu.

 

 

Charakterystyka planowanej inwestycji

 

1.1. lokalizacja:

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Kowalu na odcinku miejskim drogi krajowej Nr 1 od km 257+700 w rejonie skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego do km 260+500 o długości 2800m. Powierzchnia terenu zawarta w liniach rozgraniczających wynosi 49 660m2 a remont zakłada ok. 27 690m2 nawierzchni bitumicznej.

Tereny wokół planowanego przedsięwzięcia są zabudowane niską, zwartą zabudową oraz występują grunty orne niezabudowane.

 

      Planowana inwestycja położona jest w obszarze, który nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Kowal.

 

 

1.2. rodzaj realizowanego przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie polega na remoncie istniejącej drogi krajowej Nr 1 i obejmować będzie wymianę jednej lub dwóch warstw bitumicznych, miejscowe wzmocnienie warstw podbudowy, wymiana nawierzchni chodników oraz poprawa istniejących ścieków przykrawężnikowych i zmiana organizacji ruchu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902), realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko (określonego w § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz.2573 z późn. zm.) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

 

1.3. zakres prac inwestycyjnych:

 

1.       wymiana jednej lub dwóch warstw istniejącej nawierzchni bitumicznej,

2.       wymiana bądź wzmocnienie warstw podbudowy w miejscach szczególnie zniszczonych,

3.       frezowanie warstw nawierzchni, likwidacja nierówności i kolein,

4.       pozostawienie istniejących krawężników w ich obecnym położeniu a jeśli zajdzie konieczność, na niektórych odcinkach trasy wystąpi minimalna korekta wysokościowa,

5.       na odcinkach chodnika o zniszczonej nawierzchni wykonanej z płyt betonowych - budowa nowego chodnika lub zmiana jego nawierzchni na kostkę betonową wibroprasowaną.

6.       wymiana zniszczonych i nieszczelnych komór kanalizacji deszczowej i likwidacja przecieków zanieczyszczonej wody deszczowej z jezdni bezpośrednio do gruntu.

7.       zmiana organizacji ruchu i oznakowania pionowego.

 

1.4.uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska:

 

1.4.1. Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarach cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ptaków i zwierząt.

1.4.2. Wytwórca odpadów zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymaganiami ochrony środowiska. Wytworzone odpady winny zostać w maksymalnym stopniu zagospodarowana ponownie, a jeśli z przyczyn technologicznych będzie to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych i ekonomicznych, odpady winny być unieszkodliwione w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska,

1.4.3. Remont prowadzony będzie odcinkami pomiędzy istniejącymi skrzyżowaniami w sposób jak najmniej uciążliwy dla ruchu pojazdów, umożliwiający przejazd dla wszystkich użytkowników drogi.

1.4.4. Ze względu na wykonywanie prac w zwartej, niskiej i często w złym stanie technicznym zabudowie, należy ograniczyć wpływ robót na te obiekty oraz ich mieszkańców.

1.4.5. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się występowania ścieków socjalno-bytowych.

Inwestor w trakcie realizacji winien nadzorować i zabezpieczać ścieki technologiczne.

1.4.6. przyjąć technologię i urządzenia techniczne przyjazne środowisku a w szczególności ograniczające lub eliminujące ich wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 


Informację wytworzył: Hanna Karwowska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Karol Bednarek, Data wprowadzenia: 2006-12-20 07:16:17, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2008-12-02 18:11:50, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1560